Tải về CBTT về việc Xử lý vi phạm hành chính của Chi nhánh Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện -CTCP tại Hà Nội tại đây

 

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty EMS tại đây

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty EMS tại đây

Bn công b thông tin ca Tng Công ty Chuyn phát nhanh Bưu đin - Công ty C phn (EMS)  ti đây

Ti v Báo cáo tài chính kim toán năm 2016 ti đây

Ti v giao dch đu tiên c phiếu đăng ký giao dch ca TCT CPC Bưu đin - Công ty C phn (EMS)  ti đây

Tải về Tài liệu DHDCD năm 2017 lần 2 tại đây

 

Tải về Điều lệ tổ chức và hoạt động DHDCD tại đây


Tải về Công bố về việc DHDCD thường niên năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành tại đây

 

Tải về Thông báo thay đổi ngày tổ chức DHDCD 2017 tại đây


Tải về Tài liệu DHDCD năm 2017
 tại đây

 

Tải về thông báo triệu tập DHDCD năm 2017 tại đây

 

Tải về Công bố thông tin Uỷ ban chứng khoán nhà nước tại đây


Tải về Thông báo quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tại đây


Tải về thông báo cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chi trả cổ tức 2015  tại đây

 Tải về Báo cáo tài chính 2016 của công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện tại đây